historie livestreams

Huishoudelijk reglement Vereniging ATC

LIDMAATSCHAP

Artikel 1.
Aanmelding van leden en student-leden vindt plaats door inzending van het daartoe
bestemde aanmeldingsformulier aan het algemeen secretariaat, dan wel aan het
secretariaat van de gewenste afdeling. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in
behandeling genomen. Minderjarigen dienen bij de aanvraag voor het lidmaatschap een
schriftelijke toestemmingsverklaring van de wettelijke vertegenwoordigers te overleggen.
Artikel 2.
1. Het aanmeldingsformulier kan in behandeling worden genomen door het betreffende
Afdelingsbestuur.
2. Besluit dit bestuur tot aanneming, dan wordt hiervan schriftelijk kennisgegeven aan de
landelijke ledenadministratie, die voor inschrijving van het lid zorgdraagt.
3. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op die,
waarop de aanmelding door de landelijke ledenadministratie is ontvangen.
4. Heeft het dagelijks bestuur bezwaar tegen aanmelding van een lid of tegen een afdeling,
waarin een lid is ingedeeld, dan vindt overleg plaats tussen het dagelijks bestuur en de
betreffende afdelingsvoorzitter.
5. Aanmeldingsformulieren van natuurlijke of rechtspersonen, die woonachtig zijn in het
buitenland, worden ingedeeld bij een afdeling naar keuze.
Artikel 3.
De ballotagecommissie bestaat uit de voorzitter van de afdeling, bijgestaan door tenminste
twee (2) leden, te kiezen of aan te wijzen door de afdeling.
Artikel 4.
1. Iemand kan uitsluitend op grond van de volgende redenen worden geweigerd.
a) wanneer hij van zodanig slecht levensgedrag is, dat zijn lidmaatschap niet wenselijk
wordt geacht;
b) wanneer hij aan de belangen van de Vereniging van Automobieltechnici ATC schade
heeft toegebracht of verwacht wordt deze te zullen toebrengen;
2. Van een weigering wordt het kandidaat lid schriftelijk in kennis gesteld.
Artikel 5.
Tegen de beslissing van het afdelings- of het dagelijks bestuur kan schriftelijk en
gemotiveerd binnen één maand beroep worden aangetekend bij het hoofdbestuur. Indien
het in artikel 2 lid 4 van dit reglement bedoelde overleg niet tot overeenstemming voert,
beslist het hoofdbestuur.
Artikel 6.
1. Alle leden, zoals bedoeld in artikel 6 lid 8 der statuten, alsmede ereleden, hebben recht
op gratis toegang tot – en bijwoning van lezingen, films, demonstraties en contactavonden
en al dan niet tegen betaling tot deelneming aan excursies, georganiseerd door de
afdeling waartoe zij behoren.
2. Zij kunnen dit recht ook in andere afdelingen uitoefenen, voorzover daartoe naar het
oordeel van het betrokken afdelingsbestuur gelegenheid bestaat.
3. Alle groepen leden, zoals hiervoor in lid 1 bedoeld, hebben recht op gratis toezending van
het verenigingsorgaan en tot het dragen van het verenigingsinsigne.
4. Het bepaalde in de voorafgaande leden is niet van kracht wanneer er een
contributieachterstand van meer dan drie (3) maanden bestaat.
Artikel 7.
1. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden per een en dertig (31) december
van elk jaar en moet voor dertig (30) november daaraan voorafgaand plaatsvinden.
2. Indien een gewoon lid, lid van verdienste, student-lid of functionaris van de vereniging
zich schuldig maakt aan handelingen, op grond waarvan het voor de vereniging, of een
afdeling daarvan, schadelijk geacht moet worden hem als zodanig te handhaven, is het
dagelijks bestuur of het bestuur van de afdeling, waartoe hij behoort bevoegd hem
schriftelijk en gemotiveerd te schorsen.
3. Een afschrift van de voordracht als bedoeld in lid 2 wordt tegelijkertijd aan betrokkene
toegezonden, die binnen één (1) maand na ontvangst daarvan een bezwaarschrift bij het
hoofdbestuur kan indienen.
4. Zolang op de voordracht nog niet is beslist wordt geen schorsing of ontzetting
uitgesproken.
5. Het hoofdbestuur geeft een met redenen omkleedde uitspraak nadat partijen zijn
gehoord, althans daartoe behoorlijk zijn opgeroepen en wel binnen drie (3) maanden,
nadat de schorsing of ontzetting is ingegaan. Schorsing duurt, tenzij door het
hoofdbestuur opgeheven, tot de eerstvolgende vergadering van het Hoofdbestuur.
6. Besluiten van het hoofdbestuur tot schorsing of ontzetting worden met tenminste (2/3) der
uitgebrachte geldige stemmen genomen
7. De betrokkene kan zich doen bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.

BESTUURSINRICHTING

Hoofdbestuur
Artikel 8.
1. Het hoofdbestuur is na de algemene vergadering de hoogste macht in de vereniging en
is als zodanig gerechtigd tot het nemen van alle beslissingen, welke het in het belang van
de vereniging acht en voor zover deze niet in strijd zijn met de statuten of dit reglement
noch met de beslissingen van de algemene vergadering.
2. De taak van het hoofdbestuur bestaat in het bijzonder uit:
a) het toezicht op het dagelijks bestuur en alle daaronder vallende commissies;
b) het machtigen van het dagelijks bestuur tot het doen van uitgaven buiten de begroting,
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aannemen van
erfstellingen en legaten, het aangaan van geldleningen en borgtochten, het aangaan
van compromissen en dadingen, het instellen van, het zich verweren tegen of het
berusten in rechtsvorderingen, conservatoire – en spoedeisende maatregelen
uitgezonderd;
c) het beslissen van geschillen betreffende de uitlegging van statuten, reglementen,
instructies en besluiten, alsmede betreffende hun uitvoering en toepassing; een en
ander onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering.
Artikel 9.
1. Het hoofdbestuur vergadert op voorstel van de algemeen voorzitter of op verzoek van
tenminste een/derde (1/3) van het aantal hoofdbestuursleden. In het laatste geval wordt
de vergadering gehouden uiterlijk één (1) maand nadat het verzoek daartoe is
ontvangen.
2. De oproeping en de agenda, opgesteld door het dagelijks bestuur, moet tenminste tien
(10) dagen tevoren aan alle hoofdbestuursleden worden bekendgemaakt.
3. In het algemeen zal het hoofdbestuur tenminste één (1) maal per jaar bijeenkomen.
4. Het hoofdbestuur kan geen beslissingen nemen buiten de vergadering.
5. De notulen van de hoofdbestuursvergadering worden uiterlijk twee (2) maanden nadat
de vergadering is gehouden aan de hoofdbestuursleden toegezonden.

Dagelijks bestuur
Artikel 10.
1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, in
overeenstemming met de statuten, het huishoudelijk reglement en de wettige door de
algemene vergadering of het hoofdbestuur genomen besluiten.
2. Het heeft de machtiging van de algemene vergadering of van het hoofdbestuur nodig
voor de in dit reglement opgesomde gevallen.
3. De werkzaamheden van het dagelijks bestuur worden, voor zover niet anders is
bepaald, in onderling overleg geregeld.
4. De leden van het dagelijks bestuur zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen taak met
dien verstande, dat de leden van het dagelijks bestuur over en weer volledig van de
gehele gang van zaken op de hoogte moeten zijn.
5. De leden van het dagelijks bestuur en de algemeen secretaris hebben toegang tot alle
algemene -, afdelings-, bestuurs – en commissievergaderingen in verenigingsverband
en hebben daarin, voor zover zij niet stemgerechtigd zijn, een adviserende stem.
6. Jaarlijks wordt uiterlijk vier weken vóór de algemene vergadering een conceptverslag
omtrent de gang van zaken in de vereniging en de rekening en verantwoording alsmede
de ontwerpbegroting voor het lopende jaar ter kennis van het hoofdbestuur gebracht.
7. Het dagelijks bestuur informeert de Hoofdbestuursleden en afdelingsbesturen
regelmatig over haar activiteiten.
Artikel 11.
Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls en op de wijze als het dit wenselijk acht.

Algemeen voorzitter
Artikel 12.
1. De algemeen voorzitter leidt de algemene, hoofdbestuurs- en dagelijks
bestuursvergaderingen, stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van
de vergadering om daarin wijziging aan te brengen.
2. De algemeen voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de
woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander lid van het dagelijks bestuur, met
diens goedvinden, heeft overgedragen.
3. Alle voor de vereniging bindende stukken en bescheiden worden door de voorzitter
ondertekend, dan wel twee gezamenlijk handelende andere leden van het dagelijks
bestuur. Alle overige stukken van de algemene vergadering, het hoofdbestuur of het
dagelijks bestuur uitgaande kan hij, zo hij dit verlangt, mede ondertekenen.
Algemeen
Artikel 13.
1. De algemeen penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging.
2. Hij presenteert zijn jaarverslag, inclusief balans en verlies- en winstrekening met
toelichting aan de Algemene Ledenvergadering.
Op de H.B. vergadering wordt de begroting voor het komende jaar, alsmede een
contributievoorstel, voorzien van motivering, gepresenteerd.

Algemeen secretaris
Artikel 14
1. Er is een algemeen secretariaat onder leiding van de algemeen secretaris.
2. Bij het ontbreken van een bijzonder kantoor is het algemeen secretariaat gevestigd ten
huize van de algemeen secretaris.
3. De algemeen secretaris kan een vergoeding worden toegekend, die binnen door het
hoofdbestuur te bepalen grenzen door het dagelijks bestuur wordt vastgesteld.
4. De algemeen secretaris wordt benoemd, geschorst en ontslagen op voordracht van het
dagelijks bestuur door het hoofdbestuur.
5. De algemeen secretaris verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig een instructie, die
door het hoofdbestuur is vastgesteld.

AFDELINGEN

Artikel 15.
1. De leiding in een afdeling berust bij een afdelingsbestuur, bestaande uit tenminste drie
(3) en ten hoogste zeven (7) leden.
2. De afdelingsbestuursleden hebben gedurende drie (3) jaar zitting.
3. De volgorde van aftreden wordt in onderling overleg of door loting vastgesteld.
4. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen, de overige leden van het afdelingsbestuur
verdelen de functies in onderling overleg.
5. De afdelingsbestuursleden zijn in principe slechts tweemaal (2) direct herkiesbaar. Van
deze bepaling kan de afdelingsvergadering op verzoek van het afdelingsbestuur telkens
voor één (1) zittingsperiode ontheffing verlenen.
Artikel 16.
1. In geval van ontstentenis of tijdelijke verhindering van een afdelingsbestuurslid wordt
zijn taak waargenomen door een der andere leden van het afdelingsbestuur.
2. Bij tussentijds aftreden geschiedt dit tot aan de eerstvolgende afdelingsvergadering.
3. In gevallen, waarbij een normaal functioneren van een afdelingsbestuur niet mogelijk
blijkt te zijn, handelt het dagelijks bestuur naar bevinden.
Artikel 17.
1. Aan het afdelingsbestuur is opgedragen de verwezenlijking van de doelstelling van de
vereniging binnen het gebied van de afdeling.
2. De voorzitter heeft de algemene leiding van de afdeling.
3. a. De secretaris voert de correspondentie, verzorgt de notulen en beheert het archief.
b Jaarlijks wordt vóór één maart een verslag omtrent de gang van zaken in de
afdeling ter kennis van het dagelijks bestuur van de vereniging gebracht.
4. De penningmeester draagt zorg voor het innen van de contributie, voor de afdracht van
de aan de kas van de vereniging verschuldigde gelden en voert het financieel beheer.
5. De vereniging is -voor de interne verhouding- niet aansprakelijk voor verbintenissen van
enige afdeling, uit welke hoofde ook.
6. Jaarlijks wordt vóór één maart de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar en
de begroting voor het lopende jaar ter kennis van het dagelijks bestuur van de vereniging
gebracht, een en ander volgens een door het dagelijks bestuur voor alle afdelingen
uniform vast te stellen model.
7. Het afdelingsbestuur houdt het dagelijks bestuur regelmatig en tijdig op de hoogte van
haar activiteiten en gebeurtenissen.
Artikel 18.
1. Bij opheffing van een afdeling wordt het positieve aandeel van die afdeling in het
verenigingsvermogen aan de vereniging ter beschikking gesteld.
2. Is het aandeel in het verenigingsvermogen negatief, dan zijn -voor de interne
verhouding- al diegenen, die tot een jaar voor de opheffing van die afdeling daarvan lid
waren aansprakelijk voor het tekort en zijn degenen, die tot een jaar voor de opheffing
van die afdeling daarvan bestuurslid waren, hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort.

VERGADERINGEN

Artikel 19.
Elke vergadering, die op een reglementair voorgeschreven wijze is aangekondigd zal,
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, gerechtigd zijn besluiten te nemen,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 lid 3 en artikel 21 lid 4 der
statuten.
Artikel 20.
Verkiezingen van personen hebben plaats door schriftelijke stemming. Besluiten worden
genomen bij hoofdelijke stemming, dan wel bij acclamatie.
Artikel 21.
1. Schriftelijke stemming in een bestuurs- of commissievergadering heeft plaats op de
wijze, door de voorzitter te bepalen.
2. Schriftelijke stemming in een algemene of afdelingsvergadering heeft plaats ten
overstaan van een commissie van stemopneming, gevormd door drie (3) door de
voorzitter uit de vergadering aan te wijzen personen.
Artikel 22.
1. Personen worden gekozen bij meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen.
Wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen
alle kandidaten, waarbij een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
beslissend is. Bij staking van stemmen vindt een tweede herstemming plaats tussen
hen die het hoogst aantal stemmen hebben behaald. Staken de stemmen opnieuw, dan
beslist het lot.
2. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de
gevallen in dit reglement bepaald. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen.
3. Blanco stemmen zijn steeds van onwaarde.

Afdelingsvergaderingen

Artikel 23.
1. Jaarlijks wordt in iedere afdeling naast tenminste één (1) afdelingsvergadering in de
maand februari een afdelingsjaarvergadering gehouden.
2. Vergaderingen moeten door een oproeping in het officiële orgaan dan wel per
convocatie tenminste acht (8) dagen voordien aan de leden worden aangekondigd.
3. De vergaderingen zijn, behoudens het bepaalde in artikel 10 van dit reglement
uitsluitend toegankelijk voor de leden van de vereniging, die van de betreffende afdeling
lid zijn.
Artikel 24.
Op de agenda van de jaarlijkse afdelingsvergadering komen steeds voor:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording;
b. het verslag van de financiële commissie;
c. verkiezing van afdelingsbestuursleden, leden van de financiële commissie en eventuele
andere commissies;
d. kandidaatstelling van leden voor het dagelijks bestuur van de vereniging en
kandidaatstelling en benoeming van afgevaardigden naar de algemene vergadering;
e. voorstellen in te dienen bij de algemene vergadering.
Algemene vergaderingen
Artikel 25.
1. De jaarlijks te houden algemene vergadering vindt doorgaans plaats in het eerste
halfjaar, op een plaats door het hoofdbestuur te bepalen.
2. De uitnodiging en de agenda met bijbehorende vergaderstukken voor de algemene
vergadering, opgesteld door het dagelijks bestuur, moet tenminste vier (4) weken voor
de vergaderdatum in het officiële orgaan en per convocatie aan alle afdelingen worden
bekendgemaakt.
Artikel 26.
1. Aan de besprekingen tijdens de algemene vergadering nemen als regel alleen de
officiële afgevaardigden van de afdelingen en de leden van het hoofd- en dagelijks
bestuur deel. De voorzitter kan echter ook aan andere aanwezigen het woord verlenen.
2. Niemand mag het woord voeren, dan nadat hij aan de voorzitter het woord gevraagd
heeft en hem dat is verleend.
3. Niemand, behalve de voorzitter, en degene aan wie de behandeling van een onderwerp
is opgedragen mag over eenzelfde onderwerp meer dan tweemaal (2) het woord
voeren, tenzij met verlof van de vergadering.
4. Elke afdeling mag buiten haar voorzitter drie (3) officiële afgevaardigden naar de
algemene vergadering zenden.
Artikel 27.
1. Aan de jaarlijkse algemene vergadering worden ter definitieve goedkeuring en
vaststelling voorgelegd:
a) het jaarverslag en de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar
b) de ontwerpbegroting voor de vereniging als voorgeschreven in artikel 10 van dit
reglement;
c) de contributie en de verdeling daarvan tussen verenigings- en afdelingskas.
2. Tot de taak van de jaarlijkse en algemene vergadering behoort verder:
a) het kiezen van de leden van het dagelijks bestuur;
b) het kiezen van de algemene financiële commissie;
c) het instellen van alle verder nodig geachte commissies.
3. De notulen van de vergadering worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee (2)
maanden na de vergadering ter kennis van de afdelingsvoorzitters gebracht, die voor
verdere verspreiding zorgdragen.
4. De in het eerste lid onder a en b bedoelde jaarstukken worden na te zijn goedgekeurd
door de algemene vergadering ten spoedigste ter kennis van alle leden der vereniging
gebracht.

GELDMIDDELEN

Artikel 28.
1. De leden en donateurs betalen contributie en donatie bij vooruitbetaling aan de
penningmeester van de afdeling, waarbij zij per één januari zijn ingeschreven en indien
zij niet bij een afdeling zijn ingeschreven aan de algemeen penningmeester.
2. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd ingaande de kalendermaand volgend op die,
waarop de aanmelding door het afdelingssecretariaat is ontvangen.

TOEZICHT GELDMIDDELEN

Artikel 29.
1. Conform het gestelde in artikel 18 der statuten nodigt de algemeen penningmeester
minimaal éénmaal per jaar de financiële commissie uit ter controle van de financiële
administratie. Deze controle vindt in ieder geval plaats minimaal 6 weken voorafgaand aan
de algemene ledenvergadering. De commissie brengt op de algemene ledenvergadering
verslag uit van haar bevindingen.
Tevens kan deze commissie aanbevelingen doen aan het dagelijks bestuur in alle zaken die
de financiën betreffen. Deze aanbevelingen staan los van de jaarlijkse financiële controle
van de stukken van de algemeen penningmeester.
2. De financiële commissie bestaat uit drie (3) leden, die worden gekozen door de algemene
ledenvergadering uit de gewone leden voor een periode van drie (3) jaar. Jaarlijks treedt één
(1) lid van deze commissie af en is niet direct herkiesbaar.
Mocht één der leden van de financiële commissie niet in de gelegenheid zijn de controle bij
te wonen, dan is de aanwezigheid van de andere twee leden van deze commissie
voldoende om de controle te waarborgen. Indien twee leden niet aanwezig kunnen zijn,
dient de penningmeester een andere datum voor te stellen.
3. Alle boeken en bescheiden die betrekking hebben op het geldelijk beheer van de
vereniging, liggen voor deze commissie op hun verzoek ter inzage.
4. Leden van het dagelijks- en hoofdbestuur kunnen geen lid van deze commissie zijn.

COMMISSIES

Artikel 30.
1. Het dagelijks bestuur kan commissies in het leven roepen.
2. Voor de duur van ten hoogste één (1) jaar kan het hoofdbestuur tijdelijke commissies
van bijstand tot het vervullen van een bepaalde opdracht instellen. In het laatste geval
wordt aangenomen, dat de commissie ontbonden is nadat zij haar opdracht heeft
uitgevoerd.
3. De commissies bepalen zelf haar werkwijze, zulks met inachtneming van door de
algemene vergadering of het hoofdbestuur gegeven richtlijnen.
4. De commissies brengen omtrent haar werkzaamheden verslag uit aan het dagelijks
bestuur, respectievelijk aan het hoofdbestuur.
Artikel 31.
Wanneer leden uit hoofde van hun functie in de vereniging of ingevolge een hen bevoegd
verstrekte opdracht onkosten moeten maken dan zullen deze door de vereniging gedragen
worden, overeenkomstig door het hoofdbestuur vast te stellen richtlijnen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 32.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het hoofdbestuur, behoudens het
recht tot vernietiging en nieuwe beslissingen door de algemene vergadering.
Artikel 33.
1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd of enig artikel daarvan tijdelijk
of in een bepaald geval buiten werking worden gesteld door een besluit van de
algemene vergadering met twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. De voorstellen tot wijziging of buitenwerking stelling van enig artikel van het
huishoudelijk reglement worden niet behandeld wanneer zij niet op de agenda voor de
algemene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld zijn vermeld.
3. De algemene vergadering stelt de ingangsdatum van goedgekeurde wijzigingen vast.

Opgemaakt: 25 september 2007

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.